સુરતમાં રોમિયોગીરી કરતા યુવકને લોકોએ મેથીપાક ચખાડ્યો