પ્રહલાદનગર મલ્ટિલેવલ પાર્કીંગની દુકાન-ઓફિસ વેચી ૨૬૦ કરોડની આવક કરાશે