સરખેજ; સાઇટ પર ભૂમિપૂજન માટે ખાડો ખોદતાં ભેખડ ધસી પડતા બે શ્રમિકનાં મોત